Winkelwagen

Garantievoorwaarden


Garantiebepalingen TravelRoad®     
De producten en de bijbehorende accessoires wordt door TravelRoad gedurende 2 jaar na de datum van aankoop gegarandeerd tegen gebreken als gevolg van materiaal-, constructie- en fabricagefouten.
De garantie omvat zowel onderdelen als arbeidsloon en dekt de herstellingen en/of gratis vervangen van de onderdelen die door TravelRoad of diens ondersteunende technische diensten als defect worden beschouwd.
Reparatie onder garantie wordt alleen uitgevoerd indien wordt aangetoond dat de dag waarop de klacht werd ingediend binnen de garantietermijn valt.
Voor beschadiging en gebreken welke zijn ontstaan door ondeskundige behandeling, gebrekkig onderhoud, ongevallen en/of wanneer er ingrepen aan zijn verricht door daartoe niet bevoegde personen, wordt geen garantie verleend.
Garantie wordt alleen verleend indien een aankoopnota met een onuitwisbare koopdatum, stempel en handtekening van de detaillist kan worden overlegd aan TravelRoad.
De garantie is enkel geldig vanaf de datum van eerste aankoop als ingang van de garantietermijn.
Verzendingskosten en verzekering zijn steeds ten laste van de koper in beide richtingen.
De waarborg vervalt steeds in de volgende gevallen;
*Bij een verkeerde aansluiting, bijv. bij een te hoge elektrische spanning.
*Bij verkeerd of abnormaal gebruik.
*Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud.
*Bij herstellingen of wijzigingen door derden die daartoe niet gemachtigd zijn door ons als fabrikant.
*Bij verwijdering en/of veranderen van de identificatienummers.
*Bij ondeskundige montage of montage niet volgens de voorschriften cq montagehandleiding.
*Sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, natuurrampen, ongevallen ed.
Wij maken u er op attent dat het product niet als defect kan worden beschouwd als wijzigingen of aanpassingen nodig zijn, teneinde het product te laten voldoen aan lokale of nationale technische normen die van kracht zijn in landen waar het product oorspronkelijk niet voor ontwikkeld of geproduceerd is.
Service kan worden verkregen in alle landen waar het product officieel door TravelRoad wordt gedistribueerd.
TravelRoad behoudt zich het recht voor  modificaties aan te brengen in voor reparatie aangeboden exemplaren indien sprake is van structurele gebreken.
TravelRoad is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten en door leveranciers onjuist gegeven adviezen of technische gegevens.
Voor het overige is TravelRoad alleen aansprakelijk voor de hoogte van het bedrag van de terzake overlegde factuur. 
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Voor informatie en in geval van onverhoopte problemen verzoeken wij u contact op te nemen met www.TravelRoad.nl - info@travelroad.nl 


TravelRoad® producten zijn als gepatenteerd product gedeponeerd.
TravelRoad® producten zijn als model gedeponeerd.
TravelRoad® is een gedeponeerde merknaam.